Menu
ZŠ Josefa SUKA A MŠ Křečovice
ZŠ Josefa SUKA A MŠ Křečovice

Koncepce ZŠ

Nástin rozvoje Základní školy Josefa Suka a mateřské školy v Křečovicích

Motto:
“Být otevřenou, tvořivou, komunitní školou připravující své žáky pro celoživotní vzdělávání ve třetím tisíciletí.”

K zamyšlení se nad nástinem rozvoje Základní školy Josefa Suka a mateřské školy v Křečovicích mne přivedly tyto jednoduché otázky:

Jak zařídit, aby rodiče začali věřit v kvalitní vzdělanost této malotřídní školy a za jakých podmínek budou jejich děti chodit do naší školy rády?
Jak dosáhnout toho, aby dětem i rodičům malotřídní škola poskytovala pocit bezpečí a zároveň působila jako kulturní a společenské centrum, v němž se budou děti vzdělávat, a bude přístupná, otevřená svými programy všem?

Prvotní záležitostí je pro ředitele malotřídní školy zajisté zvýšení celkového počtu žáků a získávání žáků z dalších přilehlých obcí. Toho je možné dosáhnout nastavením správné kultury školy. Její nedílnou součástí je kvalitní výuka, tzn. dobře postavený ŠVP PV, ŠVP ZV, vytváření pozitivního klimatu školy, rozvíjení vzájemné komunikace s rodiči, s širokou veřejností a publicitou školy. Velké postavení také zaujímá management ředitele školy, protože uznávaná škola je výsledkem dobrého managementu.

Ve správně postaveném ŠVP pro MŠ a ZŠ by mělo být důsledně stanovené základní učivo s možnostmi rozšíření výuky nadaným žákům a naopak s ohledem na děti integrované. Mojí snahou je rozšíření pestrosti vzdělávání vycházející ze zájmů žáků, jako jsou povinně volitelné a nepovinné předměty, či zájmové útvary. To vše jako alternativa zdravého životního stylu.

Učit žáky by se mělo takovým vědomostem, dovednostem a postojům, které jsou dobře uplatnitelné v životě, a to zaváděním efektivních metod do výuky. Dále vést žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu. Vhodné je vštěpovat jim určitá pravidla, která je nutno dodržovat a respektovat, včetně školního řádu.
Dalším faktorem a vizí mé budoucí práce, která ovlivňuje celkové výsledky chodu školy, spokojenost pracovníků i žáků, pracovní výkonnost, ale i její pověst je klima školy.

Klima školy z velké části ovlivňuje úspěšnost vyučovacího procesu, jeho průběh a vztahy ve třídě, proto si myslím, že je důležité se jím zabývat. Pokud je klima ve škole pozitivní, cítí se v ní žáci dobře, výsledky jejich práce jsou na vyšší úrovni a těší se do školy. Je třeba neustále vytvářet pozitivní klima, kde bude převládat příznivá atmosféra. Smích, pohoda a pocit volnosti bude ze školy vytvářet místo, kam všichni žáci, zaměstnanci, ale i široká veřejnost budou chodit rádi.

Lepšího klimatu také dosáhneme, pokud budeme usilovat o demokratický styl řízení školy. Všichni zaměstnanci by se měli spolupodílet na tvorbě koncepce, diskutovat, společně řešit problémy výchovně-vzdělávacího procesu a podporovat týmovou spolupráci včetně jednotného působení na žáky.
Škola musí být řízena promyšleně, cílevědomě a soustavně, s jasně formulovanými krátkodobými i dlouhodobými cíly.

Pro učitele by se mělo stát toto pracoviště prostředím, ve kterém všichni rádi spolupracují i s vnějším okolím. Měla by jim být umožněna seberealizace, popř.zažití dosažených úspěchů, dán jim pocit samostatnosti a zajištění bezkonfliktní atmosféry. Je nezbytné motivovat pedagogické pracovníky, odměňovat kvalitní práci, finančně podporovat kreativitu a iniciativu. Součástí by měla být výměna zkušeností s pracovníky jiných škol, rozvíjení týmové spolupráce ve škole, vyhledávání pomoci odborníků v situacích a problémech, které nelze vyřešit vlastními zdroji. Další z priorit je neustálé zlepšování pracovního prostředí ve škole, modernizování pomůcek a vybavení. Velkým přínosem pro zaměstnance je také dle mého názoru poskytnutí co největšího množství zpětných vazeb. Ty jim totiž mohou ukázat, jak se jim jejich práce daří.

Samozřejmé je, že všichni zaměstnanci se podílejí na tom, co se o škole říká na veřejnosti a že svým chováním a jednáním utvářejí kulturu dané školy. Škola tedy musí sázet na kvalitu, efektivnost, image i pověst.

Chtěla bych proměnit školu tak, aby byla bližší dětem, což nepůjde bez pomoci rodičů a spolupráce školy a rodiny, založené na vzájemné důvěře. Důležité je sladění cílů školy se zájmy žáků a představami rodičů. Nutné je otevřít školu veřejnosti, snažit se o navázání hlubších vztahů s rodiči, rozvíjet spolupráci i s dalšími subjekty z okolí školy. Chtěla bych, aby se škola podílela na životě obce různými kulturními, společenskými i jinými akcemi, aby se rozšířily mimoškolní aktivity, prostory školy byly otevřeny širší veřejnosti tak, aby mohly fungovat jako kulturní, společenské centrum obce. Na místě je i propagování školy na webových stránkách, v tisku a snaha o rozvoj všestranného toku informací (rodiče – škola – veřejnost).

Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že se zajistí maximální informovanost o koncepci, metodách a nových formách práce. Rodiče by měly vědět, že každá jejich návštěva je mile vítána, že se problémové situace budou řešit včas a jednání s nimi bude otevřené.

Pozitivní by bylo zapojovat rodiče do společných projektů se svými dětmi, plánovat společné výlety, exkurze, ukázkové vyučovací hodiny apod. A to například pořádáním odborných přednášek, besed, jak pro žáky, tak i pro rodiče.

Zásadní věci týkající se rozvoje školy by měli řešit všechny skupiny zainteresovaných lidí. Je nutné podporovat diskuzi, akceptovat odlišnosti a protiklady, které jsou důležité k hledání lepších řešení týkajících se výchovy a vzdělávání. Podmínkou je právě komunikace, která probíhá z více stran a respektuje i názory druhého.

Žádná organizace nemůže dobře fungovat bez vstřícné podpory zřizovatele a vzájemně užitečné spolupráce. Důležitá je podpora starosty o zviditelnění školy prostřednictvím tisku, realizace společných projektů, je důležitá neustálá systematická spolupráce, propojení a spolupodílení se na celkovém rozvoji školy.

V kvalitním managementu jde o úplné, aktuální a přesné informace. Je potřeba vytvářet osobní kontakty, začleňovat se do práce s dalšími organizacemi a neustále se zapojovat do života obce. Na této pozici je také na místě přijímání námitek a kritiky veřejnosti, jejich vyhodnocování a iniciování změn.

Aby se škola mohla do budoucna rozvíjet jako moderní škola, musí reagovat na nové trendy výuky, sledovat dotační programy, neustále zajišťovat odbornost a kvalifikaci pedagogů a rozvíjet se s dobrou pověstí, kvalitním a zodpovědným přístupem.


Mgr. Petra Šimrová

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.

Svátek

Svátek má Leoš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den rovnosti žen a mužů

Zítra má svátek Květa

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den uprchlíků

Mohlo by Vás zajímat